Termos e condicións

1. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, as Condicións de Uso) teñen por obxecto regular o acceso aos contidos e servizos para usuarios non rexistrados da Páxina Web titularidade de Mariña Igrexas Branco. con domicilio en Praza do Concello 5, 15220 Bertamirans - Ames, A Coruña, e con NIF 78789020J, (en diante, Kukadas Bertamirans), situada na URL www.kukadas.es

1.1. O feito de acceder, navegar ou utilizar os servizos e contidos da Páxina Web implica que o Usuario leu, ten coñecemento e acepta sen reservas as Condicións de Uso.

Neste sentido considerarase como Usuario, a persoa que faga uso, navegue, ou acceda, a calquera dos contidos e servizos ofrecidos na Páxina Web.

O Usuario comprométese a utilizar a Páxina Web, de conformidade á Lei e o establecido nas presentes Condicións de Uso e a Política de Privacidade publicada na Páxina web. O Usuario deberá absterse na súa utilización de calquera acto ilícito ou contrario ás presentes Condicións de Uso.

1.2. Non obstante o acceso a certos contidos e a utilización e/ou adquisición/prestación dalgúns servizos atópase sometido a determinadas Condicións Particulares ou Condicións Xerais de Contratación, que, segundo os casos, substituirán, completarán e/ou modificarán as presentes Condicións de Uso, e en caso de contradición, prevalecerán os termos contraditorios das Condicións Particulares ou Condicións Xerais de Contratación sobre os estipulados nas presentes Condicións de Uso.

1.3. Kukadas Bertamirans resérvase o dereito a modificar a presentación, configuración, contido da Páxina Web e de calquera dos seus servizos, así como as condicións requiridas para o seu acceso, utilización e/ou prestación de servizos ofrecidos. O acceso e utilización dos contidos e servizos tras a entrada en vigor das súas modificacións ou os cambios nas condicións supoñen a aceptación das mesmas.

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

2.1. A presente Páxina Web réxese pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

2.2. En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do Usuario á Páxina Web ou a utilización, adquisición e/ou contratación de produtos ou servizos ofertados a través da mesma, implique unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte de Kukadas Bertamirans.

2.3. Kukadas Bertamirans é titular ou obtivo a correspondente licenza sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial de Kukadas Bertamirans así como dos dereitos e/ou licenzas de propiedade intelectual, industrial e de imaxe sobre os contidos e produtos dispoñibles a través do mesmo.

2.4. Non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos de Kukadas Bertamirans.

Así mesmo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar publicamente, facer segundas ou posteriores publicacións, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos e produtos, incluídos en www.kukadas.es para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización expresa e por escrito de Kukadas Bertamirans.

3. UTILIZACIÓN DA PÁXINA WEB.

3.1. O Usuario terá acceso aos contidos e utilización dos servizos proporcionados pola Páxina Web de forma gratuíta, aínda que algúns servizos poden estar suxeitos a rexistro previo, contratación previa e/ou ao pago dunha cantidade por parte do Usuario, o cal se especificará nas súas propias Condicións Xerais de Contratación.

Ao utilizar os servizos e/ou acceder aos contidos da Páxina Web, o Usuario manifesta a súa conformidade con estas Condicións de Uso, comprometéndose a non utilizalos para enviar mensaxes que difamen ou insulten, ou que conteñan información falsa, que sexa inapropiada, abusiva, daniña, pornográfica, ameazadora, danando a imaxe pública ou a vida privada de terceiras persoas ou que por algunha causa infrinxan algunha lei.

3.3. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non captar datos con finalidade publicitaria, a non enviar ningún tipo de publicidade online e a non transmitir, difundir ou pór a disposición de terceiros a través dos Servizos que poidan ser proporcionados por Kukadas Bertamirans, informacións, mensaxes, gráficos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e en xeral calquera clase de material, datos ou contidos que, sen ánimo exhaustivo:

incorran en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
de calquera forma contravengan, menosprezar ou atenten contra os dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente ou nos tratados internacionais e no resto do ordenamento xurídico;
induzan, inciten ou promovan actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias ou violentas;
induzan, inciten ou promovan actuacións, actitudes ou ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión, crenzas ou idade;
incorporen mensaxes delituosas, violentos ou degradantes;
induzan ou inciten a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
sexan falsos, ambiguos, inexactos, esaxerados ou extemporáneos, de forma que poidan inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
atópense protexidos por calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
violen os segredos empresariais de terceiros;
sexan contrarios ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
infrinxan a normativa sobre segredo das comunicacións;
provoquen polas súas características (como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento dos Servizos.

4. LICENZA SOBRE As COMUNICACIÓNS.

4.1. No caso de que o Usuario envíe información de calquera tipo a Kukadas Bertamirans a través da Páxina Web, mediante as canles dispostas a tal fin na propia Páxina, o Usuario declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, de marca, de patente, segredo comercial, ou calquera outro dereito de terceiro, que dita información non ten carácter confidencial e que dita información non é prexudicial para terceiros.

4.2. O Usuario recoñece asumir a responsabilidade e deixará indemne a Kukadas Bertamirans por calquera comunicación que forneza persoalmente ou ao seu nome, alcanzando dita responsabilidade sen restrición algunha a exactitude, legalidade, orixinalidade e titularidade da mesma.

5. RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS.

5.1. Kukadas Bertamirans non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade dos servizos ou da información que se preste a través da Páxina Web.

En consecuencia, Kukadas Bertamirans non garante nin se fai responsable de: (i) a continuidade dos contidos da Páxina Web; (ii) a ausencia de erros nos devanditos contidos ou produtos; (iii) a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños na Páxina Web ou no servidor que o fornece; (iv) a invulnerabilidade da Páxina Web e/ou a inexpugnabilidad das medidas de seguridade que se adopten no mesmo; (v) a falta de utilidade ou rendemento dos contidos e produtos da Páxina Web; (vin) os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que Kukadas Bertamirans establece na Páxina Web ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade da mesma.

5.2 No entanto, Kukadas Bertamirans declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da Páxina Web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.

Se o Usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supor unha infracción de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, deberá notificalo inmediatamente a Kukadas Bertamirans para que esta poida proceder á adopción das medidas oportunas.

6. LIGAZÓNS.

6.1 Ligazóns a outras páxinas Web

No caso de que desde a Páxina Web, o Usuario puidese atopar ligazóns a outras Páxinas Web mediante diferentes botóns, links, banners, etc., estes serían xestionados por terceiros. Kukadas Bertamirans non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos que se poidan establecer ligazóns desde a Páxina Web.

En consecuencia, Kukadas Bertamirans non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á Páxina Web á que se puidese establecer unha ligazón desde a mesma, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo da ilicitud de actividades desenvolvidas a través destas páxinas Web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente a Kukadas Bertamirans aos efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso á mesma.

O establecemento de calquera tipo de ligazón desde a Páxina Web a outro Sitio web alleo non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre Kukadas Bertamirans e o responsable da Páxina Web alleo.

6.2 Ligazóns noutros Sitios web con destino á Páxina Web

Se calquera Usuario, entidade ou Sitio ou Páxina Web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino á Páxina Web deberá aterse ás seguintes estipulaciones:

A ligazón soamente poderase dirixir á Páxina Principal ou Home da Páxina Web,salvo autorización expresa e por escrito de Kukadas Bertamirans.
A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á propia dirección URL da Páxina Web e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da Páxina Principal da Páxina Web. En ningún caso, salvo que Kukadas Bertamirans autoríceo de maneira expresa e por escrito, o Sitio web que realiza a ligazón poderá reproducir, de calquera xeito, a Páxina Web, incluíla como parte da súa Web ou dentro dun dos seus "frames" ou crear un "browser" sobre calquera das páxinas da súa Páxina ou Sitio web.
Na Páxina Web que establece a ligazón non se poderá declarar de ningunha maneira que Kukadas Bertamirans autorizou tal ligazón, salvo que así o fixo expresamente e por escrito. Se a entidade que realiza a ligazón desde a súa páxina ou sitio web á Páxina Web titularidade de Kukadas Bertamirans correctamente, desexase incluír na súa Páxina Web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, slogan ou calquera outro tipo de elemento identificativo titularidade de Kukadas Bertamirans e/ou da Páxina Web, deberá contar previamente con autorización expresa e por escrito.
O Kukadas Bertamirans non autoriza o establecemento dunha ligazón á Páxina Web desde aqueles Sitios web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contravengan a moral, a orde pública ou as normas sociais xeralmente aceptadas.
Kukadas Bertamirans non ten facultade nin medios humanos e técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web que teñan establecidos ligazóns con destino á Páxina Web titularidade de Kukadas Bertamirans. Neste sentido, Kukadas Bertamirans non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á Páxina Web que establece esa ligazón, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

7. DURACIÓN E MODIFICACIÓN.

7.1. Kukadas Bertamirans poderá modificar os termos e condicións aquí estipuladas, total ou parcialmente, publicando calquera cambio na mesma forma en que aparece estas Condicións de Uso, a través de calquera tipo de comunicación dirixida aos Usuarios.

7.2. A vixencia temporal destas Condicións de Uso coincide, por tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no cal pasará a ter vixencia nas Condicións de Uso modificadas.

7.3. Con independencia do que poida ser disposto en Condicións Particulares que se establezan, Kukadas Bertamirans poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de preaviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha. Tras a devandita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos expostas anteriormente nas presentes Condicións de Uso.

8. XENERALIDADES.

8.1. Os encabezamientos das distintas cláusulas son só informativos, e non afectarán, cualificarán ou ampliarán a interpretación das Condicións de Uso.

8.2. No caso de que calquera disposición ou disposicións destas Condicións de Uso fose(n) considerada(s) nula(s) ou inaplicable(s), na súa totalidade ou en parte, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará ás outras disposicións das Condicións de Uso.

8.3. O non exercicio ou execución por parte de Kukadas Bertamirans de calquera dereito ou disposición contida neste Aviso legal non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo por escrito pola súa banda.

9. XURISDICIÓN.

As relacións establecidas entre o Kukadas Bertamirans e o Usuario rexeranse polo disposto na normativa vixente acerca da lexislación aplicable e a xurisdición competente. No entanto, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro, Kukadas Bertamirans e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterán calquera controversias e/ou litixios ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.


Categorías