A presente Política de Privacidade é parte integrante das Condicións Xerais de Contratación e Condicións Xerais de Uso da Páxina Web de Mariña Igrexas Branco con domicilio en Praza do Concello 5, 15220 Bertamirans - Ames, A Coruña, e con NIF 78789020J,. (en diante Kukadas Bertamirans)

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Kukadas Bertarmirans, comunícalle que:

1. Os datos persoais facilitados por Vostede a través da presente Páxina Web titularidade Kukadas Bertarmirans, incorporaranse aos ficheiros titularidade da devandita entidade, debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade dos devanditos ficheiros é a xestión dos usuarios da Páxina Web de Kukadas, o envío de información necesaria para a resolución das súas preguntas, suxestións, solicitudes recibidas mediante o servizo ?Contacto?, así como a tramitación da solicitude de adquisición de produtos e/ou servizos a través de calquera formulario web recollido na Páxina Web. Nos casos de envío de Curriculum Vitae, infórmaselle que ao proporcionar os seus datos persoais vostede autoriza expresamente a súa inclusión nun ficheiro titularidade da citada entidade, coa finalidade de valorar a posible cobertura de postos vacantes adecuados ao seu perfil profesional dentro da empresa, así como a súa inclusión nos procesos de selección que leve a cabo polas mesma. A cumplimentación e envío do formulario electrónico de solicitude de contacto, habilitado a tal fin no portal, supón o seu consentimento expreso ao envío de comunicacións electrónicas relacionadas coa utilización desta Web, e por iso, Vostede acepta e autoriza de forma expresa a utilización do correo electrónico como procedemento válido para a remisión das devanditas comunicacións.

2. Cando os datos persoais sexan solicitados a través dun formulario, será necesario que Vostede achegue, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, nos casos en que así sexa necesario a que, se non se fornecesen estes datos considerados necesarios, Kukadas Bertarmirans non poderá aceptar, xestionar e/ou tramitar a solicitude do servizo Web ou consulta formulada.

3. Da mesma maneira, informámoslle que os datos correspondentes ao currículo vitae, que Vd. achegounos, para a xestión de solicitudes de emprego, serán conservados polo período dun (1) ano, conforme aos fins previstos para a dicir xestión e transcorrido o mesmo, procederase á súa destrución, garantíndolle un total respecto da confidencialidade dos seus datos. Neste sentido, se transcorrido o citado prazo desexa continuar nos procesos de selección, rogámoslle remítanos novamente o seu currículo.

4. Vostede garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. No caso de que os datos achegados pertenzan a un terceiro, Vostede garante que informou ao devandito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtido a súa autorización para facilitar os seus datos para os fins sinalados.

5. En resposta á preocupación de Kukadas Bertarmirans por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, adoptáronse os niveis de seguridade requiridos de protección dos datos persoais e instaláronse os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a través desta páxina Web.

6. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos de carácter persoal, vostede pode dirixir unha solicitude mediante correo electrónico a info@kukadas.es, coa referencia ?Protección de Datos? achegando con fotocopia do seu D.N.I ou documento identificativo equivalente.

7. De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, no caso de que vostede non desexe recibir comunicacións comerciais electrónicas no futuro, por parte de Kukadas Bertarmirans, poderá manifestar tal desexo enviando un mail á seguinte dirección de correo electrónico: info@kukadas.es.